uzmanlik-alanlarimiz

Merkezimizin uzmanlık alanları

Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuruluşundan itibaren kamu sektörü ve özel sektör paydaşları ile yürüttüğü projeler kapsamında aşağıdaki temel alanlarda uzmanlığa ve tecrübeye sahiptir:

  • Sürdürülebilirlik standartları ve yönetimi, 
  • Turizmde stratejik planlama ve trend analizi,
  • Rekabetçilik ve pazar analizi 

 

Sürdürülebilirlik standartları ve yönetimi

Merkezimiz, sürdürülebilirlik standartları ve yönetiminin önemini vurgulayarak, kamu ve özel sektörün çeşitli paydaşlarına yönelik kapsamlı bir dizi hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler, sürdürülebilirlik yönetimi danışmanlığından, sürdürülebilir turizm alanında küresel ve ulusal düzeyde belirlenmiş standartlara uyum sağlamak için gereken süreç planlaması ve yönetimine, ayrıca bu alandaki bilgi ve farkındalığı artırmaya yönelik eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik yönetimi danışmanlığı hizmetimiz, kuruluşların çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için stratejik yönlendirmeler ve çözüm önerileri sunar. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında, organizasyonların mevcut sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirir, eksiklikleri belirler ve iyileştirme planları geliştiririz. Ayrıca, sürdürülebilir iş modelleri ve uygulamaları geliştirmek üzere kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışırız.

Sürdürülebilir turizmde ise, küresel ve ulusal standartlar ile bu standartlara ulaşmak için gerekli süreç planlaması ve yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Turizm sektöründe sürdürülebilirlik, ekolojik dengenin korunmasını, yerel kültürlerin ve toplulukların desteklenmesini ve ekonomik gelişmeyi destekleyen uygulamaları içerir. Bu bağlamda, turizm işletmelerinin ve destinasyonların sürdürülebilir turizm standartlarına uygunluğunu sağlamak için gereken adımları planlamalarına ve uygulamalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir turizm uygulamalarının benimsenmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan politika ve stratejilerin oluşturulmasında destek sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik eğitimleri, hem kamu hem de özel sektör temsilcilerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu eğitimler, katılımcılara sürdürülebilirlik kavramlarını, standartlarını ve en iyi uygulamalarını anlama ve uygulama konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim programlarımız, teorik bilgilerin yanı sıra interaktif atölye çalışmaları, vaka analizleri ve saha gezilerini de içerecek şekilde tasarlanmıştır, böylece katılımcılar sürdürülebilirlik konularında pratik deneyim kazanabilirler.

 

Turizmde stratejik planlama ve trend analizi

Merkezimiz, turizm sektörünün sürdürülebilir ve stratejik gelişimini desteklemek amacıyla, ulusal ve yerel düzeyde kapsamlı turizm master planlaması, destinasyon tanıtımı ve geliştirme stratejileri, küresel turizm trendlerinin analizi ve orta vadeli turizm tahminleri gibi çeşitli alanlarda uzmanlık sunmaktadır. Bu faaliyetler, turizm sektörünün dinamik yapısını ve sürekli değişen küresel eğilimleri göz önünde bulundurarak, turizm destinasyonlarının rekabetçiliklerini artırma ve turizmde kalitenin yükseltilmesi yönünde önemli adımlar atmaktadır.

Ulusal ve yerel turizm master planlaması, bölgenin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken, sürdürülebilir turizm gelişimini sağlamak için kapsamlı bir stratejik yaklaşım benimsemektedir. Bu planlama sürecinde, doğal ve kültürel kaynakların korunması, yerel toplulukların ihtiyaç ve beklentileri ile uyum içinde turizm aktivitelerinin geliştirilmesi, altyapı ve ulaşım gibi temel hizmetlerin iyileştirilmesi gibi unsurlar ele alınır. Ayrıca, bu süreçte turizm sektöründe yer alan çeşitli paydaşların (yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları vb.) katılımı ve iş birliği teşvik edilir.

Merkezimiz Türkiye’nin ve Türkiye’deki destinasyonların turizm stratejik planlaması ve yol haritaları hazırlık süreçlerini, gelir artışı odaklı sürdürülebilir büyüme modeli üzerinde kurgulamaktadır. Merkezimiz tarafından geliştirilen “Turizm Büyüme Modeli” hakkında ayrıntılı bilgi için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Destinasyon tanıtım ve geliştirme yol haritaları, turizm destinasyonlarının marka değerini artırma ve pazarlama stratejilerini optimize etme üzerine odaklanır. Bu kapsamda, etkili tanıtım kampanyaları, hedef pazar analizleri, dijital pazarlama ve sosyal medya stratejileri gibi modern pazarlama yöntemlerinin yanı sıra, destinasyonların benzersiz özelliklerini ve deneyimlerini öne çıkaracak içeriklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Küresel turizmde uzun vadeli eğilimler ve değişimler, dünya genelinde turizm sektörünün geleceğini şekillendiren faktörlerin derinlemesine analiz edilmesini içerir. Bu analizler, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, teknolojik yenilikler, tüketici davranışlarındaki değişiklikler gibi çeşitli dinamikleri kapsar ve turizm sektörünün bu değişimlere nasıl adapte olabileceği üzerine stratejik öneriler sunar.

Orta vadeli turizm tahminleri ise, turizm akışlarında beklenen eğilimlerin ve değişikliklerin öngörülmesiyle ilgilenir. Bu tahminler, turizm talebindeki mevsimsellik, pazar segmentasyonu, hedef pazarlardaki ekonomik ve sosyal değişimler gibi faktörler dikkate alınarak yapılır. Böylece, turizm sektörü temsilcileri ve politika yapıcılar, gelecekteki turizm talebini daha iyi anlayabilir ve buna göre planlama ve yatırım kararları alabilirler.

Merkezimizin Türkiye ve dünya turizmine ilişkin orta vadeli tahminlerini ve küresel turizmdeki eğilimleri yansıtan, çeyreklik periyotlarda yayımlanan "Turizm Görünümü" raporuna bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Genel olarak, merkezimizin bu faaliyetleri, turizm sektörünün stratejik yönlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunmakta ve turizmin sürdürülebilir, katılımcı ve rekabetçi bir şekilde büyümesini desteklemektedir. 

 

Rekabetçilik ve pazar analizi 

Merkezimiz, turizm sektöründe rekabetçilik ve pazar analizleri alanında öncü bir rol üstlenerek, destinasyonların yerel ve küresel düzeyde turizm rekabetçiliğini, gelişmişliğini ve dayanıklılığını derinlemesine inceleyen ve değerlendiren çeşitli analiz ve raporlama hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, turizm destinasyonlarının mevcut durumlarını değerlendirirken, aynı zamanda geleceğe yönelik riskleri ve fırsatları belirlemeye, özelleştirilmiş kaynak ve hedef pazar stratejileri geliştirmeye ve büyük veri teknolojilerini kullanarak rekabetçilik ve sürdürülebilirliği artırmaya odaklanmaktadır.

Destinasyonların turizm rekabetçiliği, gelişmişliği ve dayanıklılığı ile ilgili analiz ve raporlama faaliyetlerimiz, geniş bir yelpazedeki veri kaynaklarından elde edilen bilgileri kullanarak, destinasyonların mevcut konumlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirir. Bu değerlendirme süreci, destinasyonların turizm altyapısı, kültürel ve doğal kaynakların çekiciliği, hizmet kalitesi, erişilebilirlik, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliği gibi çok sayıda faktörü içerir. Analizlerimiz, destinasyonların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, böylece stratejik geliştirme planları ve iyileştirme önerileri sunmaya yöneliktir.

Risk ve fırsat analizleri, destinasyonların karşılaşabilecekleri potansiyel tehditleri ve bu tehditlerin yanı sıra yakalanabilecek fırsatları sistematik bir şekilde belirler. Bu analizler, ekonomik dalgalanmalar, siyasi istikrarsızlık, doğal afetler, sağlık krizleri gibi dış faktörlerin yanı sıra, sektör içi trendler ve tüketici davranışlarındaki değişiklikler gibi iç faktörleri de kapsar. Böylelikle, destinasyonlar proaktif bir şekilde risk yönetimi stratejileri geliştirebilir ve fırsatları etkin bir şekilde değerlendirebilirler.

Özelleştirilmiş kaynak pazar ve hedef pazar belirleme stratejileri, destinasyonların potansiyel ziyaretçi kitlelerine en uygun şekilde ulaşmalarını sağlayacak pazar segmentasyonu ve hedefleme yaklaşımlarını içerir. Bu süreç, demografik özellikler, ziyaretçi ilgi alanları ve davranış modelleri gibi çeşitli kriterlere göre pazar segmentasyonunu içerir ve destinasyonların pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini bu segmentlere göre özelleştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, bu stratejiler, destinasyonların mevcut ve potansiyel pazarlar arasında en verimli şekilde kaynak ayırmasına yardımcı olur.

Rekabetçilik ve sürdürülebilirlikte büyük verinin kullanımı, turizm sektöründe veri odaklı karar verme süreçlerinin önemini vurgular. Büyük veri analizi, sosyal medya, çevrimiçi rezervasyon sistemleri, mobil uygulamalar gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri analiz ederek, ziyaretçi tercihleri ve davranışları hakkında derinlemesine bilgiler sunar. Bu bilgiler, destinasyonların pazarlama stratejilerini optimize etmelerine, hizmet ve deneyimlerini kişiselleştirmelerine ve operasyonel verimliliği artırmalarına olanak tanır.

Genel olarak, merkezimizin sunduğu bu hizmetler, turizm destinasyonlarının rekabetçiliklerini artırma, sürdürülebilir gelişimlerini destekleme ve turizm sektöründe başarılı olmaları için gerekli stratejik bilgileri ve araçları sağlama amacını taşımaktadır.



E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız